Il Pane per l Anima - Un passo dalla Bibbia al giorno.  

MiniMinagghi
(Indovinelli Ragusani)


1) Aiu na casa senza tettu ca ci cari serenita', quannu ci mettu u tettu ... lampi e trona 'nquantita'.

(U ciessu)

2) A ucca cina ri fumu, a panza cina ri fuocu, i iammi fanu fracassu e potta a ggenti a spassu.

(U trenu) 

3) Aiu 'ncanuzzu, si ciama pipidu, ci spinciu a curidda e ci vasu u culidu.

(U carratieddu)

4) Nto pugnu ci va' e 'nta cascia no!

(U fucili)

5) Rui lucienti, rui puncienti, quattru mazzi e na scupa.

(U toru)

6) 'Nto liettu bedu cunzatu si ci cucca a 'gna 'ntunina. Veni nu monucu spugghiatu, tinchi tinchi e si cia'nfila.

(U pani 'nto liettu a llivitari)

7) Caminannu caminannu, ma vaiu tuccannu.

(A sacchetta)

8) Piliccu piliccu, 'nto culu cia'nficcu.

(U filu 'nta ugghia)

9) A Za Cicca si cuccau, u Zu Ciccu ci ancravaccau e menza canna ci trasiu.

(A briula)

10) Nunn'e' mari e fa' l'unni, nunn'e' piecura e si tunna, nunn'e' puorcu e avi i 'nziti.

(U frummientu)

11) Sutta 'o liettu ra mo nanna c'e' na cosa tunna tunna, la vaiu pi tuccari e mi voli muzzicari.

(A scuzzaria)

12) Reci ca tienunu e unu ca caca.

(U crivu)

13) Hai nun mi tuccari, lassimi spugghiari ca ti fazzu arricriari.

(A ficu pala)

14) Aiu na stada ri cavadi bianchi, e cinn'e' unu russu ca runa cauci a tutti quanti.

(A ucca)

15) Don Marianu, don Marianu, chi faciti 'nta stu chianu, nun manciati, nun viviti, siccu e luoncu bi faciti. (sugg.da Bongiorno Giuseppe)

(U spariciu)

16) Sutta na maccia ri capaci, c'e' tto suoru a ci piaci, l'havi niuru comu a pici, binirittu cu cciu' fici.

(A racina niura)

17) Ri ravanzi pintaluoru, ri rarrieri sciuscialuoru, ri sutta cuttuni e ri supra crauni.

(A carcarazza)

18) Na matri janca, na figgia niura, fu' ttanta tinta sta figgia, ca s'arrussicau l'ossa ri so ma'.

(A jaddhinedha re favi)

19) Cc'iaiu na lantirna appisa, cari'u n'terra, si rruppi e appisa arristau.

(A turri i Pisa)

20) Ri l'acqua nasci, ri l'acqua crisci, ri l'acqua sprisci.

(U sali)

21) Ci sunu tri frati ca fanu a vita re ddhannati, unu mancia e n'si sazzia, unu nesci e n's'arricogghi, unu mori e n'arrisbigghia.

(U fuocu: u crauni, a faidha e a cinniri)

22) Gna' vistiana, gna' vistiana, aviti a facci i na rruffiana, bbi mintiti n'ta ucca ra gghenti, faciti fumu e nun'cuciti nenti.

(A pipa)

23) Pilu ccu ppilu s'ancucciunu a notti.

(I cigghia ri l'uocci)

24) Iaiu ru jammi, triemu ro fridhu, c'iaiu quattru figghi, mo' muggheri siei, c'iaiu sett'anni ca furri'u u munnu. Oh bona fimmina, rammi n'cavadhu quantu vaiu a truari u re'.

(I carti ri jocu)

25) Ci ni leva e crisci, ci ni mettu e mmanca.

(U pirtusu)

26) Jai vogghia ri curriri e scappari, chidu ca jai ammienzu e jammi, ma ffari tastari.

(U latti ri crapa)

27) Na veccia cu nu renti, fa' arrancari tanta agghienti.

(A campana)

28) N'tuoccu ri piecuri cutti, quannu piscinu, piscinu tutti.

(I ciaramiri)

29) Reci surdati furrienu a Spagna ppi gghiri a truari u rre' ra spica, u jerru a truari supra na muntagna, ammienzu ri ru ossa fu a so' vita.

(U prucciu)

30) Sutta na muntagna ci stapi na munacheddha, cche piddhuottili a ffuddha a fuddha cci inciu a mirudha.

(U cunfissuri)

31) I ravanzi m'accuzza, i rarrieri m'allonca.

(A strata)

32) Tunnuliddu tunnuliddu, tuttu natichi e n'pizziddu. (sugg.da Rakanishu)

(U ciciru)

33) Spara nterra e cogghi ndo nasu. (sugg.da Rakanishu)

(U piritu)

34) Tarattata' tatattata' ciu' nova e' ciu' scrusciu fa'. (sugg.da Rakanishu) 

(A scarpa)

35) L'aju russa e scuppulata, bedda matri ddulurata nunn'e' cosa malacchiata. (sugg.da Rakanishu)

(U soffuru)

36) Nasci cantannu e mori fitiennu. (sugg. da Paolo Parisi)  

(U piritu)

37) E' la scazzidda ri un misi, si furria tutt´i paisi, gira, furria e torna, e la scazzidda mi fa li corna. (sugg. da Paolo Parisi)   

(A luna)

38) Cci tagghiu la testa, cci tagghiu la cura, e trou dda intra na bedda signura. (sugg. da Paolo Parisi)

(A ficu r'ignia)

39) Jaiu un paccu ri fulminanti, cco pacchiu lientu e a mincia tranti. (sugg. da Paolo Parisi)    

(u paracqua)

40) Lampi, trona, fumulizzu... tirittuppiti 'nto cannizzu.

(a cacata)

41) Supra u munti i tattaratta' c'e' na fimmina ca bedda ci sta, e' vistuta di pannu finu, e cu' m'ansetta ci rugnu 'n carrinu. (sugg. da Peppe Amara)

   (a mulinciana)

42) Picciridda, picciridda e javi a crunidda.

(a muttida)

43) Biancu u tirrinu e niura a simenta, l`omu ca simina sempri pensa. (sugg. da Paolo Parisi)  

(a littra)

44) A palumma nummola ma mmovi l`ali picchi' ddu pinni suli javi e si mancia u cuddiruni senza rari 'mmuzzicuni. (sugg. da Paolo Parisi)                   

(u travagghiu ri l`ugghia)

45) Panza supra panza, pinna no purtusu, fa divettiri o carusu. (sugg. da Salvatore Bella)                

(a chitarra)

46) Pipí, pipí cu veni? Na nuvula mi pari, cu ciento cavaleri, 'nmi puozzu arruparari?? (sugg. da Salvatore Bella)  

(u trenu a vapuri)

47) Taratá ttarattattá ciú nova e' ciú scrusciu fá. (sugg. da Salvatore Bella)

(a scupa)
Alternativa alla numero 34: I scupi viecci erunu fatti ri virrina, e a scupa nova, siennu bella tisa, fa scrusciu ri rattari

48) Quannu scinni arrirri, quannu acciana cianci.

(u sicciu 'nto puzzu)

49) Iaiu n'arancia, a mannu 'n'Francia, a mannu 'n'Turchia e ghie' sempri ccu mmia.

(a luna)  

50) A mienzu' a du petri pilusi pilusi, nesci u' mostru ca' etta vuci. (sugg. da Salvo Misseri)

(u piritu)

51) A pigghiu p'a cura e 'a puottu 'nta signura. (sugg. da Fabio Pitino)

(a pateda)

52) O co pilu o senza pilu, rapi i cosci ca ta 'nfilu. (sugg. da Fabio Pitino)

(a causetta)

53) Viegnu ri missina, puottu robba fina, a l'uommini sici ammustra e fimmini si ci anfila. (sugg. da Biagio Lo Monaco)

('anieddu)

54) Tiegnu na palla cu setti pittusa menza liscia e menza pulusa. (sugg. da Biagio Lo Monaco)

(a testa)

Ne sai altre? Mandamele che le pubblico!


Torna all'inizio


Bestshopping ti ricompensa ogni volta che fai acquisti online, semplicemente passandoti la commissione del negoziante sul tuo account.

Siti correlati: [ Home | Mappa | Il Pane per l'anima | Barzellette! | Ricette | Messaggi della Madonna  | Occasioni ]
Citta': [ Ragusa | Camarina | Modica ]
Biografia: [ Indirizzi | Interessi | Viaggi | Novita' | Collegamenti | Sfondi | Curiosita' ]
Di tutto un po':
[ GuestBook | Il vero Programmatore | Piccola Poesia | Miniminagghi | Luna Lunedda | Stop Porno]
Giochi:[
Space  | BreakOut  | Bitzo in Space  | Asteroids  | Side Swipe ]
@ 1996-2024 By Danilo da Ragusa. Tutti i diritti riservati